گلیم (195)

گلیم گبه (8)

جاجیم (35)

سفره آردی (3)

پشتی (3)

خوابگاه(مفرش) (1)

خورجین (4)

سایر صنایع دستی (8)